Нурота тарихи

Юртимиздаги кишлок ва махаллалар янада ободонлашиб, шахарлар янада кўркамлашиб бораётган бир шароитда уларнинг ўтмиш тарихи ва маданиятига алохида эътибор каратилмокда. Зеро, Президентимиз таъкидлаганларидек, «бугун бизнинг олдимизда шундай тарихий имконият пайдо бўлдики, биз буюк маданиятимиз томирларига, кадимий меросимиз илдизларига кайтиб, ўтмишимиздаги бой анъаналаримизни янги жамият курилишига тадбик этмогимиз керак».
Юртимизнинг бой тарихга эга бўлган Нурота шахри географик жихатдан Ўзбекистоннинг марказида жойлашган бўлиб Нурота тумани шимолий-шаркдан Жиззах, жанубий-шарк ва шаркдан Самарканд вилоятлари, гарб ва жанубий-гарбдан Навоий
вилоятининг бошка туманлари билан чегарадошдир. Туман маркази бўлмиш Нурота шахри ўзига хос бой ва бетакрор табиати, зилол хамда мукаддас булоклар билан машхур. Шу билан бирга шахарнинг тарихи хам узок ўтмишга бориб такалади.
Шу йилнинг 21-24 апрел кунлари Нурота шахри ва туманида бўлиб кайтган кичик илмий гурух аъзолари олдига Нурота табиий-меъморий музейи мажмуаси ишини такомиллаштириш, шахар ва унинг атрофида жойлашган тарихий-археологик ёдгорликларда текширув ишлари олиб бориш, кабртош битикларни ўрганиш каби вазифалар кўйилган эди.
Нурато ёки Нури Бухоро номи билан тарих сахифаларидан ўрин олган мазкур тарихий шахар хакида Абу Бакр Наршахий маълумот бериб, уни Бухоро таркибидаги тарихий жой сифатида кайд этади. Наршахий IX-X асрларда яшаб ўтганлигини назарда тутадиган бўлсак ва унинг бу худуд хакида ўша даврда маълумотлар ёзиб колдирилганлигини хисобга олсак, у холда Нурнинг кадимийлигига шак-шубха колмайди. Ўша даврда хам бу маскан зиёратчилар ташриф буюрадиган кадамжо бўлган. Зиёратгохнинг гарбий кисмидаги мукаддас чашма ва чашмадаги мукаддас хисобланган баликлар киши эътиборини ўзига тортади. Булокдан юкорида, унинг гарбий бурчагида сагана ва кабртош кўйилган. Бу ёдгорлик Нурий нисбаси билан машхур Саййид ад-Дин Абу Хасанга тегишли.

Нурота тарихи Нурота тарихи


Меъморий ёдгорликлар асосан Шайбонийлар даврининг махсулидир ва кейинги даврларда яъни мангитлар сулоласи хукмронлик килган вактда таъмирланган. Наршахийнинг ёзишича, Нурда жомеъ масжиди ва работлар бўлган. Зиёратга келувчиларнинг асосий кисми Бухоро ахолиси, шунингдек, бошка жойлардан хам бу ерга кўплаб кишилар ташриф буюришган. Хозирги вактда хам бу ерга келувчиларнинг аксарияти Бухоро ва унинг атрофидандир. Наршахий Нур зиёратига бориб кайтганларни хожилар фазилатига эга бўлиши тўгрисида хам ёзиб колдирган. Нурнинг зиёратгох бўлиши, бу жойдаги ерда мукаддас кадамжоларнинг мавжудлиги билан богликдир. Мукаддас булок, баликлар, тарихий обидалар, Саъид ад-Дин Абул Хасан Нурий, Ар-Румий сингари тарихий шахсларнинг кабрлари мавжудлиги, шунингдек араблар истилоси даврида Мовароуннахрга келиб колган ва шу тупрокда фонийликдан бокийликка кетган хамда Нурда дафн этилган тобеинлар кабрлари борлиги шундан далолат беради.
Нурнинг кадимий тарихини Искандар Зулкарнайн истилоси билан боглашади. Нур атрофидаги кишлоклардан бирида унинг ва онасининг рамзий макбараси мавжуд ва бу жой хам мукаддас зиёратгох саналади. Бирок македониялик истилочининг Нурга асос солганлиги хакида аник далиллар йўк, факат ривоятлар, халк огзаки ижоди махсули бўлган айрим узук-юлук афсонавий хикоялар мавжуд.
Таъкидлаш жоизки, турли даврларга оид ёзма манбаларда ва ривоятларда Нуротанинг кадимийлиги хакида сўз юритилсада, шахар ва унинг атрофлари тарихи илмий жихатдан етарлича ўрганилмаган. Ўтган аср 50-йилларининг бошларида Я.Г.Гуломов бошчилигидаги илмий гурухнинг киска муддатли илмий изланишлари хамда 70-80 йилларда ФА Археология институтининг илмий ходими О.М. Ростовцев олиб борган тадкикотлар бу сохага бироз ойдинлик киритди. Бизнинг киска муддатли Нурота ва унинг атрофларида олиб борган текширувларимиз бу худудда кенг кўламдаги тарихий археологик тадкикотлар олиб бориш зарурлигини кўрсатди.

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER  тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.

МАВЗУГА ДОИР ЎХШАШ МАҚОЛАЛАР