География  ва табиати

Табиат нур ато этмиш,
Бу ерни Нурато дерлар.
Кимики курмаган булса,
Килибдур ул хато дерлар.

Тошпулат Хамид

Нурота тумани Ўзбекистон Республикасининг деярли кок уртасида, Навоий шахрининг шимолий-шаркида урнашган каттакон худудлардан бири. Уни шимолий- шаркдан Жиззах, жанубий-шарк ва шаркдан Самарканд вилоятлари ураб туради. Гарб ва жанубий- гарбдан Навоий вилоятининг бошка туманлари билан чегарадош. Нурота тумани 40 ва 41 шимолий кенгликлар, 65 ва 66 шаркий узунликлар орасида жойлашган. Худди шу кенгликларда жахоннинг АКШ, Португалия, Испания, Италия, Албания, Греция, Хитой, Корея ва Япония сингари йирик давлатлари жойлашган. Уларнинг купчилиги денгиз буйи мамлакатлари булиб, иклими нам ва иссикдир. Нурато эса материк ичкарисидаги иклими курук, континентал улкадир. Кишда -39гача совук, ёзда эса +46гача иссик булади. Ўртача йиллик ёгин 200-250 миллиметрни ташкил этади.

География  ва табиати География  ва табиати


Туман худудлари катталиги жихатидан Ўзбекистонннинг йирик туманларидан саналади. У шимолдан жанубга томон карийб 68 км, гарбдан шаркка томон 95 километргача чузилган. Ер майдони 6549 квадрат километр булиб, чегараларининг умумий узунлиги 500 километрдан ортади. Бу чегараларнинг аксарият кисми тоглардан, сув айиргич тизмалардан, катта кисми Кизилкум кумликлари, шурхоклар, хамда Хайдаркул сувлари оркали утади. Унинг гарбий кисми текислик, шимоли Хайдаркул, шарки кисми эса Нурота тоглари ва Нурато текислиги, жануби Октов тоглари ва унинг тармоги коратов оркали утган.
Нурато тог тизмалари Помир – Олой тог тизмасининг шимоли–гарбий тармоги булиб, Нурато водийсини шимол томондан ураб туради. Жанубда эса викорли, гузал, сулим дараларга бой, чиройли манзарали коратов(Кухи сиёх), Октов (Кухи сафед) ва Бахилтов ястаниб ётади. Нурато тог тизмасидаги хаётбоши чуккиси 2169 метр, Октовнинг эса энг баланд чуккиси Тахткух булиб, у 2005 метрга буй чузган. Октов уз атрофидаги тоглар орасида энг гузали. Унда кор тез эриб кетмайди. Иссиклар бошланиб, жилгалар окканда хам у бамисоли кор маликасидек ок ва мовий рангда товланиб кузга ташланади. Нурато тоглари гарбдан кизилкум текислигига туташиб кетади.
Нурато туманининг географик жихатдан кулайлиги кадимдан эътиборда булган. Археолог А.Кабировнинг фикрича, Хитой билан Европани боглайдиган “Ипак йули”нинг бир тармоги - Нур, Мингбулок ботиги, Хоразм оркали Волгагача борган. Дархакикат, утмишда Ўзбекистон худудида гарбдан шаркка утувчи иккита йул булган. Бири Зарафшон водийси оркали утган булса, иккинчиси Нур водийсидан утган. Агар тарихга мурожаат этсак, Искандар Зулкарнайн эрамиздан олдинги 329 йилда Нур, Бухоро оркали Сир водийсига чиккан. Кейинрок эса, шимолдаги Салавкийлар эрамиздан олдинги 207 йилда Нур оркали Кашкар вохасига утганлар. Шу йулдан 1033 йилда салжукийлар Бухорога утишган. 1220 йилда Чингизхон кушинлари Нур калъасини забт килиб, Бухорога юриш килганлар. 1365 йилда Амир Темур аввал Нурни узига каратиб, сунгра Бухорога утган.
Нурато туманининг деярли марказида Нурато шахри жойлашган. У денгиз сатхидан 500 – 512 метр баландликда жойлашган. Нурато кадимги ”Буюк ипак йули” тармоги устидаги кухна кургон - шахар. Таникли олимлар Я.Гуломов, П.Ш.Зохидов, О.М.Ростовцевларнинг олиб борган дастлабки изланишларлари Нур чашмаси атрофида юкори палеолит даврида хам ибтидоий одамлар - аждодларимиз яшаганлигини курсатади. ФА Археология институти олимларининг фикрича, Нур чашмаси атрофидаги маданий катлам 35 – 40 минг йилни ташкил килади.
Исломга эътикод килувчи мусулмонлар шахарда мукаддас чашма ва азиз - авлиёларнинг кабри ва кадамжолари мавжудлигини эътироф этиб, шахарни “Нурато – Нури Худо”, “Кичкина Макка” дея улуглашган. Бу эса Нуратонинг ташки дуне билан алокасининг янада кенгайишига, маълум ва машхур булишига олиб келган.
Ўтмишда нуратоликлар Буюк ипак йулининг бир тармоги утган Пашшотдаги бозор оркали коракул тери, майиз, полиз махсулотлари, мармар буюмлар, кулолчилик намуналари, гилам, бугдой ва бошка турли уй- рузгор ва хунармандчилик махсулотлари билан савдо килишган. Савдогарлар эса уларни карвон билан узок - узокларга, узга юртларга этганлар. Пашшотдаги бозор расталарининг урни хали хам сакланиб колган. Академик Я.Гуломовнинг таъкидлашича, Пашшот манзилгохида топилган охактош ва мармардан йунилган безаклар Кушон империяси даврига тугри келиб I-III асрларда бу улка обод булган. Туманда бир неча жойда-Сентобсой, Тутаксой, Зулкарнайн кишлогида кадимги одамларнинг тошдаги тасвирлари топилган.
Нурато шахрининг хозирги жойлашуви хам эътиборга молик булиб, у Ўзбекистоннинг деярли уртасида жойлашган. Нурато шахридан юртимизнинг гарбигача 650 километр, шаркигача 800 километр, шимолигача 350 километрдир. Яна бир томони кизикарлики, туман бир томондан обод водийлар, иккинчи томондан бепоён чуллар билан чегарадош булиб, дехкон билан чорвадорнинг учрашадиган масканидир.
Ўзбекистон 1991 йилда истиклолга эришгандан кейин Нуратонинг кадимий шон - шухрати яна уз холига кайта бошлади. Хозирги кунда Нурато гузаллашиб, чиройи тобора очилаётган навкирон, шу билан бирга кадимий анъаналарни узида саклаган шахардир.

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER  тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.

МАВЗУГА ДОИР ЎХШАШ МАҚОЛАЛАР